Услуги

Търсите счетоводни услуги във Варна?

Счетоводна кантора Лилия-ЛМ води счетоводство на предприятието и предоставя следните счетоводни услуги при индивидуално определени счетоводни цени:

Счетоводно обслужване

• Консултации за стартиране на бизнес и регистрация на нова фирма
• Абонаментно счетоводно обслужване по национални и международни счетоводни стандарти
• Изготвяне на специфична счетоводна политика, индивидуален сметкоплан
• Ежемесечно завеждане на документите в счетоводните регистри
• Ежедневен счетоводен контрол
• Наблюдение, разбор и доклад на фирмените приходи и разходи
• Наблюдение, разбор и контрол на паричните потоци
• Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети за различните институции
• Изготвяне и представяне на всякакъв вид декларации и справки свързани с дейността на фирмата
• Online банкиране
• Деклариране на внос и износ по система Интрастат
• Консултации относно криптовалути

Труд и работна заплата

Предлагаме пълен набор от счетоводни услуги за управление на административните процеси във фирмата, свързани с ТРЗ и личен състав

• Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
• Регистрация и пререгистрация на трудови договори в Инспекция по труда Варна
• Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
• Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители
• Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ Варна
• Изчисляване на месечните внсоски за всички видове осигуровки
• Изготвяне на платежни и документи за online банкиране
• Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
• Представителство пред органите по социално осигуряване във Варна при ревизии
• Отчитане на разходите по отдели и проекти
• Консултации във връзка с назначаването на служителите

Регистрации

Благодарение на многогодишния ни опит с административните институции в гр. Варна, предлагаме съдействието ни пред следните учреждения:

• Търговски регистър – Агенция по вписванията Варна
• Териториално поделение на НОИ Варна;
• Териториално поделение на НАП по отношение регистрация по ДДС
• Комисия за защита на личните данни
• Инспекция по труда Варна

Имате конкретни въпроси, свързани със счетоводните услуги, които счетоводна кантора Лилия-ЛМ предлага?

Свържете се с нас